Thứ Tư, 23 tháng 12, 2009

Nhìn


Tôi nhìn tôi trong chiều

Không có nhận xét nào: