Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2007


Có ai chia sẻ chút lòng cho chăng!?

La Guitarra                         Lục huyền cầm.The cry of the guitar Khởi đầu
begins. tiếng khóc Guitar.
The cristal goblets of dawn Chén pha lê vỡ
shatter. rượu ngà sớm mai.
The cry of the guitar Khởi đầu
begins. tiếng khóc guitar.
It is useless to silence it.Hoài công
It is imposible Bất khả
to silence it. để mà im hơi.
It weeps monotonously Giọt đâu đơn điệu,
like water weeps, bồi hồi.
like the wind wails Gió đâu than thở,
over the fallen snow. một trời tuyết sương.
It is impossible Vô phương
to silence it. ém tiếng nỉ non.
It weeps for things Ai hoài mấy cuộc sắt son
distant. nghìn trùng.
The sand of the hot South Phương Nam cát nóng chập chùng
aches for white camelias. Đau lòng chi bấy một vùng trà mi
The arrow without target, Tên bay loạn chẳng hướng chi.
the evening without morning,Chiều tà chinh chiến hứa gì sớm mai.
and the first bird Và kìa ... oanh nhỏ bi ai
dead upon the branch, Lìa cành chết giữa đêm dài,
weep. Xót thương.
O guitar Đàn ơi ... đàn, hỡi Guitar!
heart grieviously wounded Nát tim đau xé
by fives knives! Dao ngà ngón tay.
(Bản dịch: Vương Đức Bình 12/6/2007)


Bản gốc:

La Guitarra

Empieza el llanto de la guitarra
Se rompen las copas de la madrugada
Empieza el llanto de la guitarra
Es inutil callarla, es imposible callarla.

Llora monotona como llora el agua,
Como llora el viento sobre la nevada.
Es imposible callarla,Llora por cosas, lejanas.

Arena del sur calliente
Que pide camelias blancas
Llora flecha sin blanco
La tarde sin manana.

Y el primer pajaro muerto
Sobre la rama. guitarra
Corazon malherido por cinco espadas.

                     Federico Garcia Lorca.

Không có nhận xét nào: