Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2009

dưới trăng


Ta làm đạo sĩ
Ngồi thiền dưới trăng
Trăng tà nguyệt bạch
Cõi hồn hoang mang

****

Đôi dòng bát nhã
Nhiếp lòng đa mang
Ta làm đạo sĩ
Nàng ánh trăng vàng.

****

Tu không thành đạo
Nợ trần không tan
Tay rơi tràng hạt
Không quên hồng nhan

****

Xin tu kiếp nữa
Kiếp này bỏ hoang
Xin tu kiếp nữa
Sầu tình sẽ tan .

Không có nhận xét nào: