Thứ Năm, 12 tháng 11, 2009

Sóng cuốn bài thơ

Cảm hoài


Gởi người tha thiết bài thơ tặng
Qua đò thơ chìm nơi nước nông
Sóng nhỏ nào ngờ đêm gió lặng
Cồn hoang đò lật ướt theo dòng.

Không có nhận xét nào: